اطلاعیه راهنمای استفاده از سامانه ویژه اساتید

توضیحات اطلاعیه راهنمای استفاده از سامانه ویژه اساتید

الف) راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی ویژه اساتید

مشاهده فیلم آموزشی ویژه اساتید
مشاهده فایل آموزشی ویژه اساتید

جهت مشاهده فیلم های آموزشی تهیه شده در دانشگاه به سامانه اساتید مراجعه نمایید.

 

 ب) سایر راهنماهای مورد نیاز 

آشنایی با تنظیمات صدا در محیط Adobe Connect

 نحوه فعال کردن میکروفن در نسخه موبایل  Adobe Connect